Algemene Leveringsvoorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VAO (1-1-2015) 

1. Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden 
1.1 De webwinkel www.evaoshop.nl is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Vastgoed Adviseurs Online (hierna te noemen ‘VAO’). 
1.2 Op alle Overeenkomsten tussen VAO en haar Wederpartijen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
1.3 VAO sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk uit, tenzij VAO en de Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
1.4 VAO is te allen tijde gerechtigd om de geldende algemene voorwaarden aan te passen. 

2. Aanbod 
2.1 Alle door VAO gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend. VAO heeft het recht om de aanvaarding van de Wederpartij te herroepen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Wederpartij. 
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de offertes en aanbiedingen van VAO dertig (30) dagen geldig. 
2.3 Kennelijke vergissingen, omissies of fouten in het aanbod binden VAO niet. 
2.4 De door VAO gehanteerde levertermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen. 

3. Aanvaarding algemene voorwaarden 
3.1 De Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling op de webwinkel van VAO, mondelinge bestelling of door ondertekening van de overeenkomst deze algemene leveringsvoorwaarden. 
3.2 Indien de overeenkomst tussen VAO en Wederpartij mondeling wordt gesloten dan zal VAO de algemene voorwaarden elektronisch of schriftelijk ter hand stellen.

4. Overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst met een Wederpartij komt pas tot stand nadat VAO de Overeenkomst met de Wederpartij heeft bevestigd. 

5. Invoerfouten en adressering 
5.1 Invoerfouten, typfouten en andere door de Wederpartij gemaakte fouten of omissie bij de bestelling of aanvraag komen voor rekening en risico van de Wederpartij. 
5.2 Alhoewel VAO wijzigingen, die zijn doorgegeven door Wederpartij, in adressenbestanden zo goed mogelijk bijhoudt en verwerkt, zijn retouren niet te vermijden. VAO is ter zake niet aansprakelijk. 

6. Abonnement 
6.1 Indien Wederpartij een abonnement afsluit op een product van VAO heeft dit abonnement een minimale looptijd van twee (2) jaar tenzij schriftelijk een andere minimale looptijd is overeengekomen. 
6.2 De Overeenkomst wordt, zonder opzegging volgens de vormvereisten uit artikel 10, telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar. 

7. Prijs 
7.1 De Wederpartij betaalt de in de Overeenkomst vermelde prijs. 
7.2 De in de webwinkel en in reclame-uitingen aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en andere overheidsheffingen. 
7.3 VAO heeft het recht de op haar website(s) en in reclame, of anderszins vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 
7.4 VAO behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten jaarlijks te indexeren. 

8. Betaling 
8.1 Betaling vindt plaats op basis van door VAO gestuurde facturen. 
8.2 Invoerfouten, typfouten en andere door de Wederpartij gemaakte fouten of omissie bij de bestelling of aanvraag komen voor rekening en risico van de Wederpartij. 
8.3 De Wederpartij zal de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen eenentwintig (21) dagen na de aangegeven datum op de factuur. Alle door VAO gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim bij niet tijdige betaling. 
8.4 Bij niet tijdige betaling is VAO gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 
8.5 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig betaalt, is Wederpartij aan VAO naast de in artikel 8.4 genoemde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 
8.6 VAO is gerechtigd om een volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. De Wederpartij is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens VAO op te schorten, uit welke hoofde dan ook. 
8.7 VAO is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig betaalt, is de Wederpartij aan VAO tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 

9. Niet nakoming 
9.1 Indien de Wederpartij enige op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig en/of niet-behoorlijk nakomt, is VAO gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken. 
9.2 Het voorgaande laat onverlet het recht van VAO om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade door VAO van de Wederpartij te vorderen. 

10. Opzegging 
10.1 Opzegging van de Overeenkomst geschiedt enkel schriftelijk met in achtneming van het opzeggingstermijn welke drie (3) maanden bedraagt tenzij anders is overeengekomen tussen Partijen. 
10.2 VAO heeft het recht een Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen indien de uitgave van een product dat betrekking heeft op de Overeenkomst gestaakt wordt zonder dat de Wederpartij hier een recht tot schadevergoeding aan ontleent. 

11. Gebruiksrecht 
11.1 VAO verleent de Wederpartij uitsluitend een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op het product dat de Wederpartij aanschaft. 
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Wederpartij uitsluitend gerechtigd om het Product door een enkel natuurlijk persoon te laten gebruiken. Indien de Wederpartij het product laat gebruiken door andere werknemers binnen zijn eigen onderneming is de Wederpartij gehouden de vergoeding te betalen die VAO voor dat gebruik hanteert. 
11.3 De gebruiksrechten mogen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Wederpartij. De uitoefening van het gebruiksrecht mag nooit leiden tot gehele of gedeeltelijke exploitatie, al dan niet van commerciële aard, van het product, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen Partijen. 
11.4 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om het product, de daarbij ter beschikking gestelde documentatie en vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook te kopiëren (waaronder tevens wordt begrepen het decompileren), openbaar te maken dan wel toestemming aan derden te geven deze te kopiëren, openbaar te maken, aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, behoudens voor zover de wet dat dwingendrechtelijk toestaat. 

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 De eigendom van geleverde fysieke producten gaat pas over, indien de Wederpartij al hetgeen dat hij op grond van de Overeenkomst aan VAO verschuldigd is, heeft voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. 
12.2 De eigendom van producten die in elektronische of digitale bestanden worden geleverd en van programmatuur, blijft ten alle tijd bij VAO. 

13. Prestatie 
13.1 Indien VAO niet kan presteren of nakomen dan levert dit voor de Wederpartij geen grond tot aansprakelijkheid, recht op schadevergoeding op. 
13.2 Indien VAO bij fysieke producten voor een langere periode dan drie (3) maanden (na schriftelijke in kennisstelling door wederpartij) niet kan presteren of nakomen dan levert dit geen grond tot aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding op maar kan de Wederpartij wel schriftelijk de overeenkomst direct beëindigen. 
13.2 Indien VAO bij digitale producten voor een langere periode dan (2) maanden (na schriftelijke in kennisstelling door wederpartij) niet kan presteren of nakomen dan levert dit geen grond tot aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding op maar kan de Wederpartij wel schriftelijk de overeenkomst direct beëindigen. 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
14.1 De producten zijn op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld; evenwel kan VAO, c.q. de auteur(s), op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 
14.2 De producten die door VAO geleverd worden kunnen als richtlijn gebruikt worden door de Wederpartij. Aangezien de inhoud van de producten kengetallen betreffen wordt er door VAO en haar auteurs geen garantie gegeven op het gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie uit de geleverde producten. 
14.3 VAO en haar auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie uit de geleverde producten of door het verloren gaan van gegevens. 
14.4 De Wederpartij vrijwaart VAO voor alle aanspraken van derden ter zake van al het door VAO geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden. 

15. Intellectuele eigendomsrechten 
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en modelrechten, alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, te zake van al het door VAO aan de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde komen uitsluitend toe aan VAO. 
15.2 De Wederpartij zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare en niet verrekenbare boete van € 3.500,= voor iedere overtreding en iedere week dat de overtreding voortduurt, een en ander onverlet overige rechten van VAO, waaronder het recht op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht. 

16. Bescherming persoonsgegevens 
16.1 VAO kan de gegevens van de Wederpartij gebruiken voor het verzenden of bezorgen van de producten waarop het abonnement betrekking heeft en van andere informatie ten behoeve van de Wederpartij. 
16.2 VAO kan de gegevens van de Wederpartij gebruiken voor het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
16.3 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na de beëindiging van het abonnement, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

17. Overige bepalingen 
17.1 De Wederpartij is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van VAO. 
17.2 Indien één of meer bepalingen in een Overeenkomst tussen VAO en de Wederpartij en/of deze Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de Overeenkomst, de Leveringsvoorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet. 

18 Toepasselijk recht en geschillen 
18.1 Geschillen die tussen VAO en de Wederpartij ontstaan naar aanleiding van de gesloten Overeenkomst, worden bij voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.